ആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലെ ഫലം ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തിരിച്ചുള്ള ഫലം (കക്ഷി നില)
തദ്ദേശസ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള ഫലം
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഫലം (ലീഡ് നില)